Page 101 - Number One
P. 101

w
w
pe www semmelrock ro ro Membrii Academiei Montatorilor au au au parcurs deja mai showrsohoomw-ruoroime-xuproizeițxiopnoazilței onuanldee upnedeo pseuporafsauțpăradfeață de de de de pavajep avaje avaje proiecte individuale de de de de de de de grădini și și curți interioare de de de de de de de doresc să o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o case cdaasre șidpaernștirupeanmtreunajmarenaajuanreoar oubnioerctoivbeiepctrivnetreprintrceantităcaținitniteăcțeiisnareecedseapreroddeupsreo dcuâsteș icaâltmșoidaullmuoidînucluaireîncare
vibropresat pentru amenajări exterioare din din din Româ Internațional de de de Informatică din București centrul
punerpeuîneorpeeîrnăoapaecrăesatoarcepsrotodrupsreo dausstfe lacsătfaelacnăsatlaîvnesantiînînsprijinulcliențilorfinali companiaaamenaja amenajarea unei suprafețe exterioare o o o o o o o o o au au au și companiile
veniînvesnpirijîninsuplrcijliineunlțiclloiernfițnilaolri ficnoamlip acnoimapaaanmiaeanajmateînajatîn
vibropresat pentru amenajări exterioare din din România sau usnapuaurcn dpearccâdtevcaâhtevcatahre ctsaorleu țisioleludțeiilpeadvearpeafvaacredifaecrednifțearîenntțrae îunntrperuoniepctrobiaencat lbșainuanl ușli iunneudlitin edit showroom-uri expoziționale unde pe pe pe pe o o o o o o o o o o o o o o suprafață de de de AflațiAmflaițimmualtiemdueltaelidiedteaslipi rdeecsupmrepcutmețpi iudtențitidfiecantpifiacvajpual vcajruelcoarescpournedsepuanșdtepatăștreilpotrădriulomrndeuamvonaesatvrăoastră
pe pe wwpwe wsewmwm selmromcke lro ck ck ro ro ro o o unitate de producție în peste 2000 metri pătrați experți în arhitectură a a a a a ă a a a făcut primul pas pe pe pe pe piața
peisagistică au creat mai multe combinații de de de modele de de de pavaje profesionale reAcfloamțainmdatie mdeuSlteemdmetlarolciik dTeost perentcruam puteți identi veni în în sprijinul clienților finali compania
a a a a a a a ă ă ă a â a a â a ă a ă a a a a a amenajat în în cadrulcacderluolrctreeloirfatbrericifapbericiaprelceardeețlienedeînținReomînânRioamânia
Fie că că este vorba de de de de de o o o o o o o o o mică grădină de de de de de doar câți
peisagpiesitsicaăgiasuticrăeautmcraeiamtmulateimcoumltebînicnocamâțibitdineamțciiuodmelmeoddefelreădeservicii de de de consultanță și montaj
FiecăFeiestceăveosrtbeavdoreboamdeicoămgriăcdăignrăădeindăodaercdâoțaivracpâzețeicvwiadzwecmwied tesrimepmeătrmiapțiăe tolrrapoțai crcokapr earrodce armeidiedemmiiedterimpeătriapțiătrați cadrul celor trei fabrici pe pe pe pe pe care
le le le deține în România multe etape dseauevualnuaprearșci dșecoclaârtizeavrae htehcntiacărea sstfoeluțiile de de de de de pava peste pe2s0te00 20m0e0tri mpeătrtirațpi ătreaxțpi erțeixpîenrți arîhniteacrtuhrităectură
și De atunci compania
a a a a a a ă a a de activitățile de pe plan local este de de de de de de a a ă a ă a ă a ă a a â a â a a a a a a a a a ă a a a ă a a a a a a a a ă selecta și și pregati cele mai bune firme c c c c c c c c c c c c c c c c c care
care
cFarlezaFalCeazzainoCazMinaomaMiaamdainiacaCdosines taCdnoțanasr tașLnițcaep uelLnicterualratmă maeroandtaăejlmaulordedealpuaul vdnaeojepravloeabsje iealcetsi ve ve printre cantității ne ne ne ne ne •
•
•
de de de •
•
•
•
Jardiniere Membrii Academiei Montatorilor au au parcurs deja comercial AFI Palace Cotroceni din Capitală sau amenajarea unei suprafețe exterioare o o o au și compan care
se ocupă de montarea pavajelor De ace În În prezent compania
este lider al al segmentului premium În În același În În În preÎznenptr eczoemntp acnoimapeasnteialiedsetreallidsergamlesnetgumlueinptruelumiipurmSemeimumÎmn ealcrÎenolacșaikcetliamșpid teiamcrhpii steacsrțhiăiitepscețieisiagpiimeșitsipaglaișcteicoamșipiacnoîinmeip apnrieoi cesul
depadveajepadvianjeRodminânRioam âCnuiau nCupourntofpoolirutoforlimuaftordminatdinrealizereaazlăizseiamzuălăsrimi3uDlă rciu3Daj uctuoraujluctăorourlacăcrlioernațiciliîeșnițpioitîșipot
de pavaje din din din România Cu un un portofoliu format din din din realizează si
si
punere în operă a a a a ă a ă ă ă a a ă a ă a â a a a a ă ă a a a ă a a a a a a a a ă a ă a a a a a a a a a a a a a a a a acestor produse astfel că că a a a a ă a ă ă ă a a ă a ă a â a a a a ă ă a a a ă a a a a a a a a ă a ă a a a a a a a a a a a a a a a a lansa pestep4e5s0ted4e5a0rtdiceoaler ticomlep acnoimapanfoiastafufornsitzfourrnpieznotrrupentrfuace ofaicmeaoginimeaegxinacetăexcauctpăricvuireprliavirseuplarafsauțparapfeațcaapre care
peste 450 de de de de articole compania
ă a a a ă a a a a a a a a a a ă a ă a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ă a a ă a ă a a a â a â a a fost furnizor pentru face o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o imag
2016 Academia Montatorilor un proiect al al al cărui ș s s s s s s s s s s proiecptreoiencdtievidinudailveidduealegrăddeingirășdiinciurșți icnutrețriioinatreridoeare ddeorescdosrăesoc saămeonajmezeen ajaetzâet daitnâtpudninctpduencvtedereveadlere al al al al activează în domeniul montării produselor din din be InternIanțtieornalțiodnealIndfoermInaftoicrămadticnăBduicnurBeșutciu recșetni truclentrul
care
Faleza Cazino Mamaia din din din Constanța Liceul arată model comercoiamlerAciFaIlPAaFlaIcePalCaocterocCeontirocdeiniCdainpitaClaăpitsaluăsau
complceoxmulprlezxiudlernețziiadleTnhțeiaPlaTrhke Park multe etape de evaluare și școlarizare tehnică as DincolDoindceolmo adtermiaaletleriadlelceodnsetrcuocncțsioit mrucpnțilire oxluunmlarrojoelrzmiîndajeornțînial The Park amenajmarenaaujanreiasunperaifseuțpereaxfetețerioexatreroioaureșoicaoumșpiacnoimilepaniile
încât acum oferă servicii de consultanță și mo care
csaereocsuepăocduepămdoentamreoantapraevaajeplaovr ajeDloer acDeeaa ceea Dincolo de de de de de materialele de de de de de construcții un rol rol major
în în în SemmSeelrmomckelarodckecaisdseăcisesăimspeliciempșliicîenșpiroîncespurolcdeesulde
activeacztăivîenazdăomînendioumlemnoiunltămrioinptrăordiiupsreolodrusdeilnorbedtionnbeton
este a ă a a ă a ă ă ă a â a ă a a a Fie că că este vorba de de de de de de o o o o o mică grădină de de de de de de doar câțiva zeci de de de de de de metri p p p profesionale recomandate de de de de Semmelrock Tot pentr 2016 2A0ca16deAmciadeMmoinataMtorniltoart oruinlorp rouinecptroailecătrauli csăcroupi scop
care
care
se ocupcăaddruelmceolnotrarteraeipfavbarjiecliorp eDceareacelead ețineînRomâ
este deestae sdeleactsaelșeicptareșgiaptirecgealetimcealiebmunaei bfiurmne ficramre care
care
Semmelrock a a a a a ă a decis să se implice și în procesul de de de de showroom-uri expoziționale unde pe o o o o o o o o o o suprafață vibropvriebsraotprpeesnatrupeanmtreunajmăreineaxjăterirpioeuxatnreeridroeianreîRnodmoinâpnReioarmă âania cestorproduse astfelcăalansatîn
peste 2000 metri pătrați experți în în arhitect MembMrieimAbcaridieAmciaedieMmoienitaMtorniltoartoaruilopraarcuurpsardceujrasmdeajiamai
2016 Academia Montatorilor un proiect al cărui scop
peisagistică au creat mai mai mai multe combinații de de modele multemeutaltpeeedtaepevdaeluaervealșuiarșecoșlairșizcaorlearitzeahrneictăehansitcfăelastfel
încâtîancuâmt aocufemrăosferăvicsiierdveiciicodnesucltoansțuăltașnițămoșnitamjontaj pavaje este de a ă a a a a a a ă a ă a a ă a ă a a a a a a a a a selecta și și pregati cele mai mai bune firme care
profespioronfaelseiorencaolemraencdoamtaenddeaStemdemSaeeclrmtoimcvke laTroztcăkp eTînottrupdeaonmtrueaniul montării produselor din beton de de un sau un parc de de de câteva hectare soluțiile de de de pavare fac diferența în în Aflați mai multe detalii despre cum puteți identifica pavajul care
c c c c ww sewmwmwe slreomckm reolrock ro ro www semmelrock ro ro 

   99   100   101   102   103