Page 12 - Number One
P. 12

El a a a a a a a a a a a a a subliniat și și contribuțiile pe care care MFP le‐a avut la la dezvoltarea pieței de de de capital și și la la diversificarea instrumentelor de de de de finanțare puse la la dispoziția investitorilor pentru a a a a a a a ă a ă a a a a a a deveni o o o o o o alternativă viabilă la l la finanțarea prin intermediul sectorului bancar „Dincolo de de de modificările legislative promovate de de de MFP pentru creșterea atractivității pieței de de de de capital din România este de de de de de amintit decizia curajoasă
â a a a a a ă a ă a a a a a a a a guvernării social democrate de de de de de de de â a a a a a ă a ă a a a a a a a a reduce impozitul pe dividende dividende de de de de de de de de la la 16% la la 5% Numai în acest an dividendele au adus pieței de de de de de de de capital din România o o o creștere de de de de de de 36% în primele 8 luni De asemenea titlurile de de de de stat stat emise de de de de statul român reprezintă
o o o o o o o o o componentă esențială în formarea și dezvoltarea altor piețe pentru finanțarea proiectelor de de investiții cum ar ar fi fi piața obligațiunilor municipale sau a a a a a a a a a a a a a a celor emise de de companii În același timp ele contribuie
la la l lărgirea și și diversificarea bazei de de de de investitori (fonduri de de de de pensii private fonduri fonduri fonduri de de de de investiții fonduri fonduri fonduri mutuale societăți de de de de asigurări etc ) atât în plan local cât și și extern MFP depune eforturi susținute pentru dezvoltarea pieței interne â a a a a ă a a a a ă a ă titlurilor de de de de stat și și și urmărim crearea unei curbe de de de de randament lichidă și și și stabilă
a a a a ă a ă a a a a a a a ă titlurilor de de de stat Menționez sprijinul și și eforturile în direcția creșterii gradului de de educație financiară în în rândul investitorilor mici mai puțin sofisticați astfel încât aceștia să
poată accesa instrumentele
de de de de finanțare oferite de de de de piața de de de de capital românească
și aici mă refer la la Programul Fidelis lansat în 2015 care care s‐a bucurat de de de un un real succes prin prin cele două emisiuni prin prin prin care care au fost lansate titluri de de de stat destinate persoanelor fizice prin prin mecanismul Bursei de de Valori și pe pe care intenționăm să‐l reluăm în viitor” a a a a a mai precizat șeful MFP Mai mult Ministerul Finanțelor Publice este promotorul OUG nr nr 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr nr 297/2004 privind piața de de capital capital prin care care au au fost eliminate barierele în calea pieței de de capital capital și s‐au creat premisele necesare pentru asigurarea recalificării pieței de de de de de capital românești de de de de de la la categoria de de de de de piață piață de de de de de frontieră la la statutul de de de piață emergentă Tot la la nivel legislativ adoptarea Legii 126/2018 privind piețele de de instrumente financiare promovată de de MFP 10 Number One
a a a a a a a a â a a a avut un impact semnificativ asupra pieței pieței de capital și economiei românești prin schimbarea arhitecturii pieței pieței și â a a a a ă a a a a a a a a a a a a modului de de desfășurare â a a a a ă a a a a a a a a a a a a tranzacțiilor fiind vizate creșterea competiției a ă a a a a a a a a a a a a a ă a a a ă a transparenței stabilitatea financiară și funcționarea ordonată a a a a a a a a ă a a a ă a piețelor Recent Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Autoritatea de de de Supraveghere Financiară au demarat strategia națională pentru piața de de de capital și a a a a ă a a a a infrastructurii acesteia Acest proiect se încadrează în în programul SRSP
de de de finanțare de de de către către Comisia Europeană iar asistența tehnică va va fi fi acordată de de de de către către Banca Mondială Prin strategia națională privind piața de de de capital se va va stabili un un cadru coerent de de creștere și acces l la la la finanțare prin îmbunătățiri/modificări legislative care să
sprijine planul de de înființare ă ă ă a a ă a a a ă a a a ă a a a Contrapărții Centrale locale precum
și alte măsuri de de sprijinire a a a ă a a a ă a a a a a a a a a a ă a accesului IMM‐urilor la la finanțare participarea mai largă a ă a a a a a a a a a ă a a a a investitorilor creșterea încrederii în în segmentul pieței de de capital etc Programul Tezaur un succes – peste 50 000 de de de de români au au investit mai mult de de de de 2 6 miliarde de de de de lei
în titlurile emise Tot în contextul promovării pieței de capital românești la la un nivel superior trebuie remarcat și faptul că de de de de de de la la începutul anului peste 50 000 de de de de de de români au investit mai mult de de de de de de 2 6 miliarde de de de de de de lei
în în în titlurile de de de de de de stat emise în în cadrul programului Tezaur lansat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) „Programul Tezaur este un un program de succes și o o o o o dovadă clară care care certifică acest lucru sunt cei peste 50 000 de de de de de români care care au investit mai mult de de de de de 2 6 miliarde de de de de de de de de lei
de de de de de de de de la începutul anului până în în prezent Prin emisiunile de de de de de de titluri de de de de de de stat destinate exclusiv persoanelor fizice Ministerul Finanțelor Publice oferă o o o o o o o o o o o alternativă sigură de economisire cu dobânzi și maturități atractive pe care românii o o o o o o o o pot
   10   11   12   13   14